Building Automation Systems

Building Automation Systems

Building Automation Systems

ในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีอาคาร อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการอาคารได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก มีการตอบสนองผู้ใช้งานในแต่ละด้านได้อย่างคล่องตัว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลของอาคาร หรือ ข้อมูลการใช้พลังงานที่ถูกต้องทำให้ผู้บริหารอาคารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ระบบบริหารจัดการอาคารสมัยใหม่ นั้น เป็นมุ่งเน้นเรื่องของการ เชื่อมต่อกันได้แบบเต็มรูปแบบ (Fully Integration) ของทุกๆ ระบบประกอบอาคาร ผ่านเครือข่าย Ethernet ของอาคาร (IP Based Technology) โดยมุ่งเน้น ความมีเสถียรภาพโดยรวมของระบบทั้งหมด การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบย่อย การประสานงานและการทำงานอย่างอัตโนมัติระหว่างระบบย่อย ทั้งนี้เพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการอาคาร ได้จากจุดเดียว ส่งผลทำให้ ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของอุปกรณ์ในแต่ละระบบ ลดปริมาณอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น

ระบบบริหารจัดการอาคารที่เป็นแบบ เชื่อมต่อกันได้แบบเต็มรูปแบบ (Fully Integration) โดยส่วนใหญ่จะทำการ Monitor และ Control ระบบประกอบอาคารหลักๆ ดังต่อไปนี้ เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ระบบบริหารจัดการพลังงาน, ระบบแสงสว่าง, ระบบไฟฟ้า, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบเสียงประกาศ, ระบบลิฟท์, ระบบบันไดเลื่อน, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบควบคุมคุณภาพอากาศ และ อื่นๆ

จากหลายๆ กรณีศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ระบบบริหารจัดการอาคารที่เป็นแบบ เชื่อมต่อกันได้แบบเต็มรูปแบบ (Fully Integration) จะช่วยประหยัดการลงทุนประมาณ 10-15% เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนระบบบริหารจัดการอาคารแบบแยกเป็นส่วนๆ นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแล ซ่อมบำรุง หรือ งานปรับปรุงในอนาคตได้ ประมาณ 8-10% และยังช่วยเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอาคารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงบริหารจัดการอาคารและสถานที่ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการอาคารสมัยใหม่ สามารถนำข้อมูลด้านต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลของการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในอาคาร มาขยายผลในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้บริหารอาคารทราบได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังสามารถแสดงข้อมูลผลของการประหยัดพลังงานในรูปแบบของการเปรียบเทียบได้ เช่น เปรียบเทียบการประหยัดพลังงานในรูปของการใช้พลังงานต่อหน่วย เทียบกับการลดปริมาณของก๊าซเรื่อนกระจก หรือ ปริมาณการปลูกต้นไม้ หรือ ปริมาณรถยนต์เป็นต้น

Products & Solutions

Building Automation System (BAS)

ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อติดตั้งระบบ BAS

 •  ระบบ BAS จะเป็นศูนย์กลางการควบคุมระบบต่างๆ ของอาคาร (Centralization)
 •  ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของอาคาร (Energy Saving)
 •  ระบบการเก็บข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อให้ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ (Run Time Totalisation & History Record)
 •  เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลให้กับระบบบริหารอาคารทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารอาคารเพิ่มขึ้น (Data Acquisition)
 •  ทำให้ภาพพจน์ของอาคารดูเด่นขึ้น
 •  ระบบควบคุมอาคารช่วยให้เกิดความปลอดภัยในอาคาร

ระบบ BAS จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และประสานงานกับระบบต่างๆ ภายในอาคาร โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางควบคุม ดังนี้คือ

 •  ระบบปรับอากาศ (Air Condition)
 •  ระบบไฟฟ้า (Electrical)
 •  ระบบสุขาภิบาล (Sanitary)
 •  ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm)
 •  ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection)
 •  ระบบลิฟท์ (Elevator)
 •  ระบบแสงสว่าง (Lighting)
 •  อื่นๆ (Other)

ลักษณะการควบคุมระบบต่างๆ

ระบบปรับอากาศ (Air Condition)

 • AHU (AIR HANDLING UNIT)
 •  OAU (OUTSIDE AIR UNIT)
 •  FCU (FAN COIL UNIT)
 •  EF (EXHAUST FAN)
 •  ควบคุมการเปิด/ปิด การทำงานของเครื่อง
 • วัดและควบคุมอุณหภูมิห้อง
 • แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • ส่งสัญญาณเตือน เมื่อเกิดเหตุผิดปกติกับระบบของเครื่อง

ระบบไฟฟ้า (Electrical)

 • MDB
 • EMDB
 • ATS
 • GENERATOR
 • TRANSFORMER
 • วัดค่าต่างๆ เช่น แรงดัน, กระแส, พลังงาน ที่ใช้
 • แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • ส่งสัญญาณเตือน เมื่อเกิดเหตุผิดปกติกับระบบ
 • แสดงสถานะ การTRIP ของ BREAKER

ระบบสุขาภิบาล (Sanitary)

 • SUMP PUMP
 • DRAINAGE PUMP
 • WATER PUMP
 • BOOSTER PUMP
 • TANK
 • ควบคุมการ เปิด/ปิดเครื่องสูบน้ำ
 • แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • ส่งสัญญาณเตือน เมื่อเกิดเหตุผิดปกติกับเครื่อง
 • ส่งสัญญาณเตือน เมื่อระดับน้ำในถังเก็บมีระดับผิดปกติ

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm)

 •  FIRE ALARM SYSTEM
 • ตรวจจับสัญญาณผิดปกติ
 • ส่งสัญญาณเตือน เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับของระบบ FIRE ALARM ตรวจพบ

 

ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection)

 •  FIRE PUMP
 •  JOCKEY PUMP
 •  SUPERVISORY SWITCH
 •  FLOW SWITCH
 • ควบคุมการ เปิด/ปิด FIRE PUMP/JOCKEY PUMP
 • ส่งสัญญาณเตือน เมื่ออุปกรณ์ในระบบทำงานผิดปกติ

ระบบลิฟท์ (Elevator)

 •  ควบคุมการ เปิด/ปิด ลิฟท์ตามเวลา
 •  ส่งสัญญาณเตือน เมื่อลิฟท์ขัดข้อง

 

ระบบแสงสว่าง (Lighting)

 • ควบคุมการ เปิด/ปิด แสงสว่างตามชั้นหรือโซนที่กำหนด
 • แสดงสถานะ การเปิด/ปิด แสงสว่าง

BAS Workstation & Data Server

เครื่องคอมพิวเตอร์จะติดตั้งพร้อมโปรแกรมระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ อยู่ในห้องควบคุมส่วนกลางเพื่อแสดงผลและรับคำสั่งควบคุมการทำงานของระบบต่างๆของอาคาร สามารถแสดงผลในรูปแบบของ Graphic และเก็บค่าเหตุการณ์ Event ตลอดจนแจ้งเตือนความผิดปกติในการทำงานของระบบ

ข้อมูลการทำงานของการทำงานและเหตุการณ์จะถูกเก็บบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ Server สำหรับการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์และแสดงข้อมูลในรูปแบบของ Graph หรือ ตัวเลขที่ต้องการ

         

Network Automation Engine (Supervisory)

ทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายโดยเชื่อมต่อระหว่าง BAS Workstation และ อุปกรณ์ Direct Digital Control

Direct Digital Control or Field Controller

เป็นตัวประมวลผลสัญญาณจากการวัดจากอุปกรณ์เครื่องวัด Sensor และส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆของแต่ละระบบ

Sensor

Graphic Software

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น