XView Software For Power Monitoring & Peak Demand Control System

XView Software For Power Monitoring & Peak Demand Control System

Power Monitoring & Peak Demand Control System
ระบบตรวจวัด และบริหารจัดการพลังงาน
ในยุคปัจจุบัน ทั้งราคาและความต้องการของพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้งบดุลหรือต้นทุนได้รับผลกระทบ ในการที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน ผู้บริโภคจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้
• ใช้พลังงานไปมากน้อยเพียงใด?
• อุปกรณ์หลักในการใช้พลังงานคืออะไร?
• อุปกรณ์แต่ละตัวมีการใช้พลังงานเวลาใดบ้าง?
• มีค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานมีมูลค่าเท่าไร?
ดังนั้นเพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือหรือซอฟแวร์ที่ใช้ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รวมถึงแสดงผลต่างๆของการใช้พลังงาน โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสูด
JKA – xView SCADA Software
xView SCADA Software SCADA Software / Energy Management System / Data Logger Software เป็นชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูล บันทึกข้อมูล และควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติสําหรับระบบตรวจวัดทั่วไป หรือทํางานเฉพาะด้าน เช่น Energy Management System, BOD/COD Online, CEMs Online
ระบบปฎิบัติการที่รองรับ
• Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (กรณี Advanced Reports จะรองรับรุ่น Professional เท่านั้น)
• Microsoft Windows Server 2008 / 2012 / 2016 การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ • รองรับการสื่อสารผ่าน Serial Communication (RS232, RS485, RS422) และ Network Communication (TCP/IP)
• การสื่อสารข้อมูลทําผ่าน Standard Driver และสามารถพัฒนาให้ติดต่อกับ Hardware ชนิดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้อีก
• รองรับ Open Standard Protocol เช่น Modbus RTU / TCP, OPC
การแสดงผลข้อมูลผ่านกราฟแบบ Real Time
• สามารถเก็บบันทึกค่าต่าง ๆ มาแสดงเป็นกราฟแบบ Real Time และแสดงย้อนหลัง
• สามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างจุด หรือระหว่างคาบเวลาต่าง ๆ ได้
• สามารถพิมพ์กราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดําทั่วไป พร้อมทั้งแสดง สัญลักษณ์เพื่อช่วย ให้อ่านกราฟได้ง่าย พร้อมแสดงค่า Minimum, Maximum และ Average
• สามารถ Export เพื่อนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมใน Microsoft Excel หรือ Windows Application อื่น ๆ ได้
• แสดงเป็นตารางและสั่งพิมพ์ได้ตามคาบเวลาที่เลือกได้เอง
การแสดงผลข้อมูลผ่าน HMI (Human Machine Interface)
• มีเครื่องมือสําหรับออกแบบ สร้าง และแก้ไข หน้าจอ HMI ได้เอง
• รองรับการทํางานแบบ ลากและวาง (Drag and Drop) • มีGraphic Object พื้นฐานพร้อมใช้งาน
• รองรับการแสดงผล HMI ผ่าน Web Browser* (*Optional)
• สามารถออก สร้าง และแก้ไข หน้าจอ HMI เพียงครั้งเดียว โดยรองรับการแสดงผลทั้ง แบบ Desktop View และ Web View
การบันทีกข้อมูล
• สามารถจัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลได้
• รองรับระบบฐานข้อมูล MySQL, Microsoft SQL Server และ Oracle
• ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลได้เอง
• รองรับการจัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่กําหนด (Data Logger) และตามเงื่อนไข(Process Control)
การสั่งควบคุมอุปกรณ์
• ออกแบบเงื่อนไขสําหรับควบคุมได้เอง
• สามารถส่งข้อมูลออกไปสู่อุปกรณ์เพิ่มเติมชนิดอื่น เช่น ชุด PLC หรือ I/O Modules ต่าง ๆ ได้
• ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติผ่านทางจอภาพ โดยใช้เงื่อนไขจาก ค่าต่าง ๆ ที่ได้รับเข้ามา ชุดใดก็ได้ หรือใช้ประกอบกับค่ารวม
• มีระบบตัดต่ออัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าได้
• พยากรณ์ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้
ความสามารถอื่น ๆ
• สามารถกําหนดสูตร เพื่อคํานวณค่าแบบต่าง ๆ ได้ พร้อมหาค่ารวมและค่าเฉลี่ย และ นํามาวิเคราะห์ร่วมกับค่าอื่น ๆ ได้
• สามารถแจ้งเตือนเป็นข้อความภาษาไทยและอังกฤษเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กําหนดผ่าน ทาง Email* หรือ SMS** ได้(*ส่ง Email ผ่าน SMTP Server ภายในองค์กร หรือ Online SMTP Server ผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ, **Optional)
• ส่งออกข้อมูลไปยังระบบอื่นได้ ผ่าน Protocol Modbus TCP/IP รองรับสูงสุด 64 Parameters
• สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลางได้ในรูปแบบของ RTU หรือ Local Server กับ Center Server* (*Optional)
Energy Management System
• สื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Power Meter ได้หลากหลายรุ่น* และสามารถพัฒนาให้ติดต่อ กับ Power Meter รุ่นอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีก
• สามารถสร้างและจัดกลุ่มของ Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้
• สามารถสร้าง Virtual Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้จากการ Mapping ค่าที่ อ่านได้จากอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น PLC
• สามารถกําหนด Profile ประเภทการใช้ไฟฟ้าได้เอง เช่น Flat Rate, TOD หรือ TOU และกําหนดได้มากกว่า 1 Profile เพื่อเปรียบเทียบได้
• มีระบบ Advanced Energy เพื่อแสดงค่าข้อมูลทางพลังงานในเชิงสรุป เช่น ค่าหน่วย หรือค่าไฟฟ้าที่ใช้แยกตามรายวัน รายเดือน รายปี เป็นต้น โดยสามารถนําไปแสดงผล ผ่านหน้าจอ HMI หรือระบบรายงานได้
ระบบ Advanced Reports
• Web Application ที่สามารถแสดงผลรายงานผ่าน Web Browser ได้
• สามารถเข้าดูระบบรายงานผ่านเครือข่าย Intranet, Internet หรือ VPN ได้ (ขึ้นกับ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร)
• กําหนดข้อมูลที่จะแสดงผลได้เอง
• แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง
• แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น กราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม
• แสดงข้อมูลรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า กรณีระบบ Energy Management System
• ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel
• มีระบบยืนยันตัวและกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน
MMI Summary

Power Monitoring MMI

xView SCADA Software SCADA Software / Energy Management System / Data Logger Software

ระบบตรวจวัดการใช้พลังงาน

ระบบควบคุม Peak Demand Control for Air Conditioner

ระบบรายงาน (Advanced Report)
Billing Report

Optional Feature : Advanced Reports (Web Application)
Billing Report

Energy Report

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *