XView SCADA Software

XView SCADA Software

440x328-1
440x328

 

โครงสร้างและคุณสมบัติหลักของโปรแกรม

 • เป็นโปรแกรมสำหรับสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ แล้วแสดงผลและบันทึกข้อมูล โดยทำงานแบบ GUI (Graphical User Interface)
 • บันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์และระบบฐานข้อมูล
 • เรียกดูข้อมูลปัจจุบันผ่านหน้าจอ MMI (Man Machine Interface)
  • สามารถสร้าง ออกแบบ แก้ไข หน้าจอได้เองผ่านเครื่องมือเตรียมไว้ให้ (MMI Draw)
  • Local Monitoring และ Remote Monitoring (ผ่าน Web Browser)
 • เรียกดูข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังในรูปแบบกราฟเส้น
  • สามารถสร้าง ออกแบบ แก้ไข กราฟได้เอง
  • บันทึกข้อมูลย้อนหลัง 60 วันหรือแล้วแต่กำหนด มีระบบลบอัตโนมัติ
 • เรียกดูข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังผ่านระบบรายงาน (Advanced Report)
  • เป็น Web Based Report ทำงานผ่าน Web Browser

 

ระดับผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง

 • มีระบบรหัสผ่านป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ
 • แบ่งระดับผู้ใช้งานออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
  • Guest ไม่มีสิทธิ์ใช้คำสั่งต่างๆ และไม่สามารถจบการทำงานของระบบได้
  • User สามารถทำงานได้ทั่วไป
  • Supervisor เหมือน User แต่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญได้ เช่น
   • Communication Setup
   • Device Setup
   • User Set Points
   • Database Setup
   • Password Setup

 

คุณสมบัติของระบบรายงาน

 • เป็นโปรแกรมที่ทำงานบน Web ใช้งานผ่าน Web Browser
 • สามารถออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาออกรายงานได้
 • เลือกดูข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังได้ตามช่วงเวลา โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบ
  • ตาราง
  • กราฟเส้น
 • ข้อมูลพื้นฐานจัดเก็บเป็นรายนาที โดยระบบจะทำการคำนวณข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยอัตโนมัติ ดังนี้
  • ราย 5, 15, 30 นาที
  • รายชั่วโมง
  • รายวัน
  • รายสัปดาห์
  • รายเดือน
  • ราย 3 เดือน
  • รายปี

 

คุณสมบัติของระบบรายงาน

 • การคำนวณสรุปในแต่ละช่วงนั้น สามารถเลือกประเภทของการคำนวณได้ดังนี้
  • ค่าเฉลี่ย (Average)
  • ค่ารวม (Summation)
  • ค่าต่ำสุด (Minimum)
  • ค่าสูงสุด (Maximum)
  • ค่าโหมด (Mode)
  • ค่านับจำนวน (Count)
  • ค่าส่วนต่าง (Consume)
  • ส่งออกข้อมูล (Export) ในรูปแบบ XLS และ DOC

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น