JKA- Retail Management System (RMS)

JKA- Retail Management System (RMS)

RMS-1-407x427
RMS-2-900x613

โปรแกรม JKA – Retail Management System :  เป็นโปรแกรมบริหารจัดการพื้นที่เช่า ซึ่งโครงสร้างของโปรแกรมจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ

 1. ส่วนของการตรวจวัด และเก็บข้อมูลอัตโนมัติ เช่นระบบการใช้น้ำประปา และไฟฟ้า
 2. ส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่เช่าโครงสร้างประกอบด้วย สัญญาเช่า ใบจองห้อง แจ้งย้าย ย้ายเข้า-ออก ใบแจ้งซ่อม พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเช่า พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พิมพ์ใบคืนเงินประกัน/ใบลดหนี้ กำหนดอัตราค่าน้ำ/ค่าไฟ พิมพ์สรุปค่าน้ำ ค่าไฟ ประจำเดือน รายงานสรุปรายได้ประจำเดือน รายงานลูกหนี้ค้างชำระ รายงานเปรียบเทียบค่าไฟ/น้ำ รายงานสรุปรายได้ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย รายงานสรุปงบกำไรขาดทุน ฯลฯ
500x305
RMS-2-500x305

รายละเอียดโปรแกรม

สร้างประเภทรายได้

 

1 ค่าไฟ 7 เงินประกัน 13 ค่าซ่อมแอร์ 19 ค่าภาษีโรงเรือน
2 ค่าน้ำ 8 เงินจอง 14 ค่า Internet 20 ค่าต่ออายุสัญญา
3 ค่าเช่า 9 ค่าคีย์การ์ด 15 ค่าล่วงเวลา 21 ค่าทำความสะอาด
4 ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ 10 ค่าโทรศัพท์ 16 ค่าซ่อมอื่น 22 ส่วนลดค่าเช่า
5 ค่าส่วนกลาง 11 ค่าจอดรถ 17 ค่า Television 23 อื่นๆ
6 ค่าเช่าล่วงหน้า 12 ค่าปรับ 18 หักค่าเสียหาย ฯลฯ

ข้อมูลหลัก

 • สามารถแยกตึก แยกโซน แยกบริษัทได้
 • สามารถเก็บประวัติห้องเช่า ของแต่ละห้องได้ไม่จำกัด เพราะเราใช้ Database ที่รองรับกับข้อมูลขนาดใหญ่
 • เก็บประว้ติผู้เช่า และสามารถเก็บภาพ หรือ รูปสแกนบัตรประจำประชาชนได้
 • สามารถสร้าง Item Code ได้เองแบบไม่จำกัดรายการ
 • สามารถสร้างห้อง สร้างอาคาร และสร้างโซนได้เอง
 • สามารถกำหนดประเภทห้อง ชนิดห้องได้
 • สามารถกำหนดสีของสถานะห้องได้
 • สามารถกำหนดรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ – ถึงวันที่
 • สามารถกำหนดวันที่จ่ายค่าเช่าได้ กรณีจ่ายล้าช้า เครื่องจะคิดค่าปรับให้อัตโนมัติ
 • สามารถกำหนด Limit การใช้น้ำ ใช้ไฟ ของแต่ละห้อง แต่ละอาคาร หรือแต่ละโซนได้ หรือเป็นจำนวนเงินได้
 • โปรแกรมจะมีระบบแจ้งเตือน(Warning)และมีรายการสรุปการการไฟเกินของแต่ละห้อง
 • สามารถกำหนด rate การคิดค่าน้ำ/ค่าไฟได้เอง
 • สามารถกำหนดค่าปรับ เป็น รายวัน หรือ วันละ โดยสามารถแยกตามประเภท และชนิดห้องได้ เช่น ประเภทห้อง

รายละเอียดโปรแกรม

 • จองห้องพัก บันทึกประวัติผู้จอง พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจอง พิมพ์สัญญาจอง
 • สัญญาเช่า บันทึกประวัติผู้เช่า และผู้อยู่อาศัย ตั้งมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์สัญญาเช่า
 • ย้ายออก สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พิมพ์ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี พิมพ์ใบคืนเงินประกัน
 • สามารถ update สถานะห้องอัตโนมัติ และ manual ได้
 • สืบค้นหาประวัติผู้เช่า ประวัติห้อง โดยค้นตาม ชื่อ, สกุล, เลขบัตรประชาชน, เลขที่สัญญา, ห้อง, อาคาร, วันที่เข้าอยู่
 • สามารถตรวจสอบจำนวนห้อง และสถานะห้อง ของแต่ละอาคาร และแต่ละชั้นได้
 • สามารถตรวจสอบ ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของแต่ละห้อง โดยเรียกตามอาคาร ตามชั้นได้
 • สามารถเปลี่ยนแปลง สถานะห้อง ค่าเช่า ค่าอื่นๆ แต่ละห้อง แต่ละชั้น และแต่ละอาคารได้
 • สามารถกำหนด มิเตอร์ไฟ มิเตอร์น้ำ ใน 1 ห้อง ได้หลายมิเตอร์
 • สามารถตรวจสอบประวัติการชำระค่าเช่าได้
 • สามารถบันทึกค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นเลขมิเตอร์ได้
 • สามารถพิมพ์ใบหนี้ เลือกเป็นห้อง หรือเลือกพิมพ์เป็นอาคารได้
 • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี ชำระค่าเช่าได้

รายงาน

 • รายงานสรุปค่าเช่าประจำเดือน
 • รายงานสรุปค่าไฟ/ค่าน้ำ ประจำเดือน
 • รายงานการชำระค่าเช่า ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
 • พิมพ์ใบนำส่งเงิน
 • พิมพ์สรุปยอดรายได้ประจำวัน
 • รายงานใบกำกับภาษี
 • รายงานการรับเงินจอง
 • รายงานการรับเงินประกัน
 • รายงานการคืนเงินประกัน
 • รายงานเงินประกันคงเหลือ
 • รายงานค่าไฟ/ค่าน้ำเปรียบเทียบแต่ละเดือน
 • รายงานห้องที่ยังค้างชำระค่าเช่า
 • รายงานสรุปยอดรายได้ รายเดือน/ปี
 • รายงานสรุปยอดค่าใช้จ่าย รายเดือน/ปี
 • รายงานสรุปงบกำไรขาดทุน

ระบบความปลอดภัย

 • สร้าง Groups Users ได้
 • สามารถสร้างรหัสผู้ใช้ โดยกำหนดสิทธิ์ ให้สามารถ ทำได้ หรือ ทำไม่ได้
 • User หรือผู้ใช้งาน สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองได้
 • มี Log File เก็บประวัติการ Login เข้าสู่ระบบ
 • มี Log File เก็บประวัติการเข้าไปใช้งานแต่ละโปรกรมได้
 • มีรายงานการแจ้งเตือน เมื่อมี User เข้าไปแก้ไขตัวเลขทางการเงินหรือบัญชี
 • มีระบบการปิดรอบบัญชี เพื่อไม่ให้ User เข้าไปแก้ไขตัวเลขทางการเงินหรือบัญชี
 • มีระบบ Backup Data และ Restore data

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น