Retail Mangement System (RMS)

Retail Mangement System (RMS)

RMS-1-407x427
RMS-2-900x613

โปรแกรม Retail Management System  เป็นโปรแกรมบริหารจัดการพื้นที่เช่า ซึ่งโครงสร้างของโปรแกรมจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ

  1. ส่วนของการตรวจวัด และเก็บข้อมูลอัตโนมัติ เช่นระบบการใช้น้ำประปา และไฟฟ้า
  2. ส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่เช่าโครงสร้างประกอบด้วย สัญญาเช่า ใบจองห้อง แจ้งย้าย ย้ายเข้า-ออก ใบแจ้งซ่อม พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเช่า พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พิมพ์ใบคืนเงินประกัน/ใบลดหนี้ กำหนดอัตราค่าน้ำ/ค่าไฟ พิมพ์สรุปค่าน้ำ ค่าไฟ ประจำเดือน รายงานสรุปรายได้ประจำเดือน รายงานลูกหนี้ค้างชำระ รายงานเปรียบเทียบค่าไฟ/น้ำ รายงานสรุปรายได้ รายงานสรุปค่าใช้จ่าย รายงานสรุปงบกำไรขาดทุน ฯลฯ

รายละเอียดโปรแกรม

สร้างประเภทรายได้

 

1 ค่าไฟ 7 เงินประกัน 13 ค่าซ่อมแอร์ 19 ค่าภาษีโรงเรือน
2 ค่าน้ำ 8 เงินจอง 14 ค่า Internet 20 ค่าต่ออายุสัญญา
3 ค่าเช่า 9 ค่าคีย์การ์ด 15 ค่าล่วงเวลา 21 ค่าทำความสะอาด
4 ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ 10 ค่าโทรศัพท์ 16 ค่าซ่อมอื่น 22 ส่วนลดค่าเช่า
5 ค่าส่วนกลาง 11 ค่าจอดรถ 17 ค่า Television 23 อื่นๆ
6 ค่าเช่าล่วงหน้า 12 ค่าปรับ 18 หักค่าเสียหาย ฯลฯ

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น