Power Monitoring & Peak Demand Control

Power Monitoring & Peak Demand Control

Power Monitoring & Peak Demand Control

RMUTT-700x500
ราชวิถี 700x500

Power Monitoring System

 ระบบตรวจวัด และบริหารจัดการพลังงาน

ในยุคปัจจุบัน ทั้งราคาและความต้องการของพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้งบดุลหรือต้นทุนได้รับผลกระทบ ในการที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน ผู้บริโภคจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้

 • ใช้พลังงานไปมากน้อยเพียงใด?
 • อุปกรณ์หลักในการใช้พลังงานคืออะไร?
 • อุปกรณ์แต่ละตัวมีการใช้พลังงานเวลาใดบ้าง?
 • มีค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานมีมูลค่าเท่าไร?

ดังนั้นเพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือหรือซอฟแวร์ที่ใช้ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รวมถึงแสดงผลต่างๆของการใช้พลังงาน โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสูด

JKA – xView SCADA Software

xView SCADA Software SCADA Software / Energy Management System / Data Logger Software เป็นชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูล บันทึกข้อมูล และควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติสําหรับระบบตรวจวัดทั่วไป หรือทํางานเฉพาะด้าน เช่น Energy Management System, BOD/COD Online, CEMs Online

ระบบปฎิบัติการที่รองรับ

 • Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (กรณี Advanced Reports จะรองรับรุ่น Professional เท่านั้น)
 • Microsoft Windows Server 2008 / 2012 / 2016 การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ • รองรับการสื่อสารผ่าน Serial Communication (RS232, RS485, RS422) และ Network Communication (TCP/IP)
 • การสื่อสารข้อมูลทําผ่าน Standard Driver และสามารถพัฒนาให้ติดต่อกับ Hardware ชนิดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้อีก
 • รองรับ Open Standard Protocol เช่น Modbus RTU / TCP, OPC

การแสดงผลข้อมูลผ่านกราฟแบบ Real Time

 • สามารถเก็บบันทึกค่าต่าง ๆ มาแสดงเป็นกราฟแบบ Real Time และแสดงย้อนหลัง
 • สามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างจุด หรือระหว่างคาบเวลาต่าง ๆ ได้
 • สามารถพิมพ์กราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดําทั่วไป พร้อมทั้งแสดง สัญลักษณ์เพื่อช่วย ให้อ่านกราฟได้ง่าย พร้อมแสดงค่า Minimum, Maximum และ Average
 • สามารถ Export เพื่อนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมใน Microsoft Excel หรือ Windows Application อื่น ๆ ได้
 • แสดงเป็นตารางและสั่งพิมพ์ได้ตามคาบเวลาที่เลือกได้เอง

การแสดงผลข้อมูลผ่าน HMI (Human Machine Interface)

 • มีเครื่องมือสําหรับออกแบบ สร้าง และแก้ไข หน้าจอ HMI ได้เอง
 • รองรับการทํางานแบบ ลากและวาง (Drag and Drop) • มีGraphic Object พื้นฐานพร้อมใช้งาน
 • รองรับการแสดงผล HMI ผ่าน Web Browser* (*Optional)
 • สามารถออก สร้าง และแก้ไข หน้าจอ HMI เพียงครั้งเดียว โดยรองรับการแสดงผลทั้ง แบบ Desktop View และ Web View

การบันทีกข้อมูล

 • สามารถจัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลได้
 • รองรับระบบฐานข้อมูล MySQL, Microsoft SQL Server และ Oracle
 • ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลได้เอง
 • รองรับการจัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่กําหนด (Data Logger) และตามเงื่อนไข(Process Control)

การสั่งควบคุมอุปกรณ์

 • ออกแบบเงื่อนไขสําหรับควบคุมได้เอง
 • สามารถส่งข้อมูลออกไปสู่อุปกรณ์เพิ่มเติมชนิดอื่น เช่น ชุด PLC หรือ I/O Modules ต่าง ๆ ได้
 • ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติผ่านทางจอภาพ โดยใช้เงื่อนไขจาก ค่าต่าง ๆ ที่ได้รับเข้ามา ชุดใดก็ได้ หรือใช้ประกอบกับค่ารวม
 • มีระบบตัดต่ออัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าได้
 • พยากรณ์ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้

ความสามารถอื่น ๆ

 • สามารถกําหนดสูตร เพื่อคํานวณค่าแบบต่าง ๆ ได้ พร้อมหาค่ารวมและค่าเฉลี่ย และ นํามาวิเคราะห์ร่วมกับค่าอื่น ๆ ได้
 • สามารถแจ้งเตือนเป็นข้อความภาษาไทยและอังกฤษเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กําหนดผ่าน ทาง Email* หรือ SMS** ได้(*ส่ง Email ผ่าน SMTP Server ภายในองค์กร หรือ Online SMTP Server ผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ, **Optional)
 • ส่งออกข้อมูลไปยังระบบอื่นได้ ผ่าน Protocol Modbus TCP/IP รองรับสูงสุด 64 Parameters
 • สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลางได้ในรูปแบบของ RTU หรือ Local Server กับ Center Server* (*Optional)

Energy Management System

 • สื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Power Meter ได้หลากหลายรุ่น* และสามารถพัฒนาให้ติดต่อ กับ Power Meter รุ่นอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีก
 • สามารถสร้างและจัดกลุ่มของ Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้
 • สามารถสร้าง Virtual Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้จากการ Mapping ค่าที่ อ่านได้จากอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น PLC
 • สามารถกําหนด Profile ประเภทการใช้ไฟฟ้าได้เอง เช่น Flat Rate, TOD หรือ TOU และกําหนดได้มากกว่า 1 Profile เพื่อเปรียบเทียบได้
 • มีระบบ Advanced Energy เพื่อแสดงค่าข้อมูลทางพลังงานในเชิงสรุป เช่น ค่าหน่วย หรือค่าไฟฟ้าที่ใช้แยกตามรายวัน รายเดือน รายปี เป็นต้น โดยสามารถนําไปแสดงผล ผ่านหน้าจอ HMI หรือระบบรายงานได้

ระบบ Advanced Reports

 • Web Application ที่สามารถแสดงผลรายงานผ่าน Web Browser ได้
 • สามารถเข้าดูระบบรายงานผ่านเครือข่าย Intranet, Internet หรือ VPN ได้ (ขึ้นกับ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร)
 • กําหนดข้อมูลที่จะแสดงผลได้เอง
 • แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง
 • แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น กราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม
 • แสดงข้อมูลรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า กรณีระบบ Energy Management System
 • ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel
 • มีระบบยืนยันตัวและกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน
700x400
NIDA-700x500

XView / SCADA  Software

XView เป็นชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกข้อมูลและควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติทั่วไปหรือทำงานเฉพาะด้าน เช่น Energy Management, BOD/COD Online, CEMs Online, RTU และ Central Monitoring โดยทำงานบน Windows ได้ทุกเวอร์ชั่น โดยสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านหลายช่องทางการสื่อสารข้อมูลและผู้ใช้งานรับแต่งเงื่อนไขได้เอง

 •     สามารถเก็บบันทึกค่าต่างๆ มาแสดงเป็นกราฟแบบ Real Time และแสดงย้อนหลัง
 •     สามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างจุดหรือระหว่างคาบเวลาต่างๆได้
 •     สามารถพิมพ์กราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทั้้งสีและขาวดำทั่วไปพร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์เพื่อช่วยให้อ่านกราฟได้ง่าย พร้อมแสดงค่า Minimum, Maximum และ Average
 •     นำข้อมูลการใช้ไฟสามารถ Export เพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมใน MS -Excel หรือ Windows Application อื่นๆได้
 •     แสดงเป็นตารางและสั่งพิมพ์ได้ตามคาบเวลาที่เลือกได้เอง
 •     สามารถกำหนดสูตร เพื่อคำนวณค่าแบบต่างๆได้พร้อมหาค่ารวมและค่าเฉลี่ย และนำมาวิเคราะห์ในกราฟร่วมกับค่าอื่นๆได้
 •     สามารถส่งข้อมูลออกไปสู่อุปกรณ์เพิ่มเติมชนิดอื่น เช่น ชุด PLC หรือ I/O Modules ต่างๆได้
 •     ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยอัตโนมัติผ่านทางจอภาพ โดยใช้เงื่อนไขจากค่าต่างๆ ที่ได้รับเข้ามา ชุดใดก็ได้หรือใช้ประกอบกับค่ารวม
 •     มีระบบตัดต่ออัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าได้
 •     พยากรณ์ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้
 •     มีระบบ Multimedia ทำการเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดและบันทึกผลไว้เพื่อตรวจสอบภายหลังได้
 •     พูดเตือนได้ตามข้อความที่กำหนดไว้ (Speech Technology)
 •     พูดค่า Actual ที่เกิดขึ้นได้
 •     ออกแบบแก้ไขการแสดงผลขอ้ มูลได้เอง แบบ Graphic/Mimic Screen โดยมีเครื่องมือในการออกแบบให้
 •     แสดงรูปภาพ หรือ ข้อความได้
 •     แสดง Single Line Diagram, Animation ได้ (Flash or GIF Animation)
 •     สามารถแจ้งเตือนเป็นข้อความภาษาไทยและอังกฤษเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดผ่านทาง Pager/SMS ได้ (Option – SMS)*
 •     ระบบ Web Reporting (Option – Advanced Reporting)*
 •     เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ADO หรือ ODBC ได้
 •     ใช้ IIS – Internet Information Service เป็น Web Server
 •     การแสดงผลผ่าน Network ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องลูกข่าย ใช้เพียง Web Browser เท่านั้น
 •     กำหนดข้อมูลที่จะแสดงได้เอง
  •     แสดงเป็นตาราง และTrend Chart
  •     Export ออกไปยัง Excel หรือรูปแบบอื่นๆได้
 •     เป็นระบบ Client/Server เพื่อทำการ Monitor ค่าต่าง ๆ แบบ Real Time ผ่านคอมพิวเตอร์ในระบบ Network ได้หลายเครื่องพร้อม ๆ กัน (Option – Client)*
 •     สามารถแสดง MMI ผ่าน Web Browser ได้ (Option – Web MMI Client)*
 •     ดู MMI และ Reports ผ่าน Internet และ LAN ได้
 •     สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลางได้ (Option – RTU or Local Server with Center Server)*
 •     แสดงรายงานต่าง ๆ ด้วยข้อมูลชุดเดียวกันทั้ง Local และ Center

หมายเหตุ : *ความสามารถที่ระบุบางข้ออาจเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมจากโปรแกรมมาตรฐานและต้องมี Hardware ประกอบเพิ่มเติมเพื่อทำงานร่วมกัน โปรดตรวจสอบกับตัวแทนขาย

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น