บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คือหนึ่งในผู้นำทางด้านออกแบบและติดตั้งงานระบบบริหารจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม แบบอัตโนมัติ สามารถควบคุมระยะไกลผ่านระบบเน็ตเวอร์คได้ เราคือตัวแทนจำหน่ายในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ระดับโลก และครอบคลุมทุกการใช้งานของระบบควบคุมอาคาร เราคือผู้เชียวชาญงานติดตั้งทั้งในอาคาร โรงพยาบาล โรงงาน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และสำนักงานต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อขยายขอบเขตและขอบข่าย ของสินค้าเพื่อให้บริการในทุกๆ ความต้องการของลูกค้า เรามีการอบรมและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทุกๆ คู่ค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ทีมงานที่เข้มแข็ง เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ความต้องการ

การให้บริการทางธุรกิจ (Core Business)

  • ออกแบบ และติดตั้งระบบ Building Management System (BMS)
  • ออกแบบ และติดตั้งระบบการบริหารจัดการพลังงานอัตโนมัติ
  • ออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุม บริหารจัดการเครื่องทำความเย็นอัตโนมัติ
  • ออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการแสงสว่างอัตโนมัติ
  • ออกแบบ และติดตั้งระบบตรวจวัด แจ้งเตือนอุณหภูมิอัตโนมัติ สำหรับตู้แช่ยา
  • จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมระบบ BMS, Power meter, Thermostat ฯลฯ

ติดตั้ง และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุม แบบ Network ได้แก่
– Digital Power Meter
– Electronic Thermostat
– Temperature & Humidity Monitor
– Power Loss Monitor
– Solar Cell
– Variable Speed Drive
– Online Monitoring เช่น  BOD, COD, pH, DO เป็นต้น
JKA-Web4

JKA

About us

      บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เพื่อมุ่งเน้นงานด้านการออกแบบบริหารจัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิดการควบคุม ตรวจวัด ตรวจสอบ และรายงานผลด้วยระบบ Network และการควบคุมระยะไกล เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานระบบที่มีอยู่ ลดความสูญเสีย ลดภาระงานประจำ และช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะที่สูงขึ้น และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ซึ่งระบบที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้แบบ Real time สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ และสามารถพยากรณ์แนวโน้มของเหตุการณ์ล่วงหน้าได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

          “มุ่งมั่นพัฒนา ออกแบบและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

พันธกิจ (Mission)

บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งพัฒนาโปรแกรมและองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้สามารถบริหารจัดการแบบโครงข่ายได้ เพื่อลดต้นทุนของลูกค้าและสามารถบริหารจัดการข้อมูลแบบร่วมศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ด้วยเทคโนโนโลยีที่ทันสมัยก้าวไปสู่มาตรฐานอาคารเขียว เพื่อสิ่งแวล้อมและชุมชน

ค่านิยม

        J    =   Justice : คุณธรรมและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและคู่ค้า

        K   =   Knowledge : การเรียนรู้ การพัฒนาและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้งานให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

        A   =   Aesthetically :  ความคิดสร้างสรรค์มีสุนทรียภาพ ผสมผสานในการทำงาน มีความสุขที่จะได้คิดและทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

ผลงาน (References)

 

 

ติดต่อเรา

JKA

บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
137/347 ซอยคู้บอน27 แยก 21
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร 02-9451285 โทรสาร 02- 5099250
E-mail : nutthanon.s@gmail.com , nutthanon@jka.co.th , info@jka.co.th